Κ.Η.Φ.Η.

Κ.Η.Φ.Η. 2018-08-21T07:59:19+00:00

Το Κ.Η.Φ.Η. Ιεράπετρας ξεκίνησε την λειτουργία του το 2008 με την με αρ   18881/2008 Απόφαση του Νομάρχη Λασιθίου και συνεχίζει την  λειτουργία του με ένταξη του στην  Πράξη «Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.) Δήμου Ιεράπετρας» με Κωδικό ΟΠΣ 5002427 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη 2014-2020» με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Στεγάζεται δε κτήριο το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της σχετικής νομοθεσίας.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων είναι μονάδες ημερήσιας φιλοξενίας ηλικιωμένων που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (κινητικές δυσκολίες – άνοια κ.λ.π.) των οποίων το περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται η αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει.

Λειτουργούν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, σε καθημερινή βάση και μπορούν να φιλοξενούν ηλικιωμένους για μικρό χρονικό διάστημα της ημέρας παρέχοντας τους υπηρεσίες φροντίδας (καθημερινή υγιεινή και νοσηλευτική), ψυχαγωγίας και δημιουργικής απασχόλησης.

Το Κέντρο λειτουργεί Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00 έως 15:00

ΣΚΟΠΟΣ

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην παραμονή των ατόμων 3ης και 4ης ηλικίας στο οικείο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον , στη διατήρηση της συνοχής της οικογένειας, στην εναρμόνιση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής των μελών της οικογένειας με ηλικιωμένο μέλος στην αποφυγή της ιδρυματικής περίθαλψης και του κοινωνικού αποκλεισμού, στην εξασφάλιση αξιοπρεπούς διαβίωσης και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων αλλά και των άλλων μελών της οικογένειας.

ΣΤΟΧΟΣ

Η παροχή οργανωμένης κοινωνικής φροντίδας στους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα και δεν έχουν τη δυνατότητα της καθημερινής υποστήριξης από το οικογενειακό τους περιβάλλον ή ο οικογενειακός περίγυρος   μπορεί να εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και να δυσκολεύεται να ανταποκριθεί λόγω του φορτίου της φροντίδας που έχει αναλάβει

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΚΗΦΗ αναπτύχθηκε σε αστική περιοχή επί της οδού Πλουμίδη 29 στην Ιεράπετρα. Παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φιλοξενίας στις οποίες περιλαμβάνονται

 • νοσηλευτική φροντίδα
 • φροντίδα για την ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης
 • ατομική υγιεινή
 • προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης
 • προγράμματα ανάπτυξης λειτουργικών και κοινωνικών δεξιοτήτων

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ

Στο ΚΗΦΗ απασχολούνται 5 άτομα: 1 κοινωνική Λειτουργός, 3 Βοηθοί Νοσηλευτή και 1 καθαρίστρια εσωτερικών χώρων. Το προσωπικό ενισχύεται από εργαζόμενους του Ν.Π  άλλων ειδικοτήτων  όπως ψυχολόγο-γυμναστή κλπ.

Δικαιολογητικά εγγραφής : προκειμένου να ενταχθεί και να εγγραφεί κάποιο άτομο στο Κ.Η.Φ.Η Ιεράπετρας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :

 1. Αίτηση(παρέχεται από Κέντρο)
 2. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου ή πιστοποιητικού γεννήσεως
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή αλλο νόμιμο έγγραφο ή  Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια δ.ο.υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλω φορολογική δήλωση
 4. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου/ης ότι ζει μόνος/η
 6. Γνωμάτευση ιατρού εάν ο/η ωφελούμενος/η είμαι μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος/η
 7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι  δεν λαμβάνει και δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή και οτι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για τον σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (μόνο για τα κηφη)
 8. Άδεια διαμονής σε ισχύ (σε περίπτωση αλλοδαπών από τρίτες χώρες) ή αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (σε περίπτωση Έλληνα ομογενούς)

Επικοινωνία:

 1. Πληροφορίες παρέχονται από το Κέντρο το οποίο  στεγάζεται επί τος οδου Πλουμίδου 29 και στο τηλέφωνο  2842089926
 2. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τμήμα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» Γραφείο Υποστήριξης της Τρίτης Ηλικίας του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ »Δημοκρατίας 31, β όροφος και στα τηλέφωνα 2842340383 και 28420340380