Πρόσληψη, ενός (1) ατόμου (ΠΕ Παιδιάτρου) με σύμβασης μίσθωσης έργου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/ 2023
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2023-2024»

To N.Π.Δ.Δ. «Κοινωνία, Πολιτισμός, Αλληλεγγύη Ιεράπετρας» με τίτλο «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ»

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 2527/1997, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
4. Το υπ’ αριθμ. 6783/27-1-2023 έγγραφο με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2023 στους ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού και στα ΝΠΙΔ αυτών».
5. Την υπ’ αριθμ. 9/2023 απόφαση του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με θέμα: «Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου έτους 2023 στο πλαίσιο υλοποίησης Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης ΠΕΡΙΌΔΟΥ 2023-2024»

Προκήρυξη Link PDF