Πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου.

Ιεράπετρα 20/6/2023

Αριθμ. Πρωτ. 1716

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Για την πρόσληψη προσωπικού για απρόβλεπτες και επείγουσες ανάγκες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-δίμηνης διάρκειας σύμφωνα με το Άρθρο 206 παρ. 3  του Ν.3884/2007, και την Τροποποίηση  του με το άρθρο 43 του Ν. 5043/2023.

  Η πρόσληψη του προσωπικού των ανωτέρω παραγράφων δεν υπάγεται στη διαδικασία έγκρισης της Π.Υ.Σ. 33/2006 (Α’ 280), όπως ισχύει.»

Σύμφωνα με :

  • Την αρ. πρωτ. ΑΠ101/26-5-2023 απάντηση απο την Ειδική Τριμελή  Επιτροπή που γνωμοδοτεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 28 παρ.4 του ν. 2190/1994 για την κατ΄ εξαίρεση πρόσληψη από το ΝΠΔΔ ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ Ιεράπετρας.
  • Την υπ΄ αριθ. 46/2023 απόφαση του ΔΣ  , για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , δίμηνης διάρκειας , συνολικού αριθμού έως οκτώ (8) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών των καλοκαιρινών δράσεων , κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2023.

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΟΙΝΩΠΟΛΙΤΙΑ»ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ, πρόκειται να προσλάβει προσωπικό με τις παρακάτω ειδικότητες:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΙΘ. ΑΤΟΜΩΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΙΔΙΚΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ (ΠΕ) Έως 5  Δύο (2) μήνες

Από 1/7/2023 έως 31/8/2023

ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ
Εργάτες (ΥΕ) ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Έως 3 Δύο (2) μήνες

Από 1/7/2023 έως 31/8/2023

Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ.2 του Ν. 2527/1997)

Η πρόσληψη του προσωπικού θα γίνει ανάλογα με την προσέλευση των παιδιών στα καλοκαιρινά τμήματα

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης
  3. Ποινικό Μητρώο
  4. Πιστοποιητικό Υγείας (μετά την πρόσληψη)
  5. Τίτλος σπουδών
  6. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  7. Απολυτήριο Στρατού για τους άντρες

 

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας (Δ/νση Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος τηλ. 28420 22200-24300) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος Καλογηράτου Καλλιόπη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία έξι (6)  ημερών από 21/6/2021 έως και 26/6/2021 (Η ανάρτηση της ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων του Νομικού Προσώπου).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 Σακαδάκη Μαρία