Τα ΚΔΑΠ

Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.)

και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ Α.)

Για να συντηρηθεί αξιοπρεπώς μια οικογένεια σήμερα, θα πρέπει να εργάζονται και οι δύο γονείς. Πολλά ζευγάρια διαλέγουν ανάμεσα στο «απόκτηση παιδιών αλλά δουλειά για τον έναν από τους δύο γονείς» και στο «δουλειά για το ζευγάρι αλλά καθόλου ή το πολύ ένα παιδί». Το πρώτο φέρνει οικονομικές δυσκολίες και όλα τα επακόλουθα αυτών στο ζευγάρι, το δεύτερο  τη δημογραφική συρρίκνωση του πληθυσμού, ένα εθνικό  ζήτημα που ζητάει άμεση επίλυση

Η Ιεράπετρα (ευτυχώς) δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα ανεργίας και τα δύο μέλη της οικογένειας  μπορούν να εργαστούν, αντιμετωπίζει όμως το πρόβλημα της απασχόλησης των παιδιών μετά  το πέρας της διδακτικής δραστηριότητας. . Οι δομές Κ.Δ.Α.Π. και Κ.Δ.Α.Π. ΜΕ Α. αποτελούν σταθερό πυλώνα κοινωνικής πολιτικής των ΟΤΑ με την συγχρηματοδότηση του ΕΣΠΑ μέσω της δράσης  «εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής». Το Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α. του Δήμου Ιεράπετρας συμβάλει τα μέγιστα, εκμεταλλευόμενοι στο έπακρον όλες τις δυνατότητες του προγράμματος.  Κατανοώντας τις ανάγκες της περιοχής δημιούργησε 5 Κ.Δ.Α.Π. 3 στην πόλη της Ιεράπετρας  2 με συγκεκριμένες κατευθύνσεις και ένα για άτομα με αναπηρίες και 2 εκτός Ιεράπετρας , σε περιοχές που αντιμετωπίζουν έντονο πρόβλημα. Στη Νέα Ανατολή περιοχή με έντονη αγροτική δραστηριότητα και στη Δημοτική Ενότητα Μακρύ Γιαλού περιοχή με αυξημένη τόσο την αγροτική όσο και την τουριστική δραστηριότητα.