Δικαιολογητικά εγγραφής

Μετά την ύπαρξης κενής θέσης και δημοσίευση προκήρυξης εγγραφής.
Δικαιολογητικά εγγραφής : προκειμένου να ενταχθεί και να εγγραφεί κάποιο άτομο στο Κ.Η.Φ.Η Ιεράπετρας απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά :
1. Αίτηση(παρέχεται από Κέντρο).
2. Θεωρημένο αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριου ή πιστοποιητικού γεννήσεως.
3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταίας φορολογικής δήλωσης ή άλλο νόμιμο έγγραφο ή Υπεύθυνη Δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ότι νομίμως δεν υποβάλλω φορολογική δήλωση.
4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
5. Υπεύθυνη Δήλωση ωφελούμενου/ης ότι ζει μόνος/η.
6. Γνωμάτευση ιατρού εάν ο/η ωφελούμενος/η είμαι μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος/η.
7. Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν λαμβάνει υπηρεσίες από άλλη δομή και οτι αποδέχεται να χρησιμοποιούνται τα στοιχεία τα οποία υποβάλλονται μόνο για τον σκοπό τον οποίο ζητήθηκαν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/97 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
8. Άδεια διαμονής σε ισχύ (σε περίπτωση αλλοδαπών από τρίτες χώρες) ή αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (σε περίπτωση Έλληνα ομογενούς).