Δικαιολογητικά εγγραφής

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

–  Αστυνομική ταυτότητα

– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

– Η ορισμένη ετήσια συνδρομή (3 ευρώ)